LogoSP2

 

 18 548-04-00    sekretariat@spjanuszowa.chelmiec.plJanuszowa 5, 33-300 Nowy Sącz   Facebook  epuap1 /SPJanuszowa/SkrytkaESP bipbip

Deklaracja dostępności cyfrowej Szkoły Podstawowej w Januszowej

 

1. Nazwa podmiotu publicznego

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANUSZOWEJ  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Januszowej https://www.szkola-januszowa.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-21

3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Jadwiga Gwóźdź

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (18) 5480400

4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda ceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

5. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Wymagania, które nie zostały spełnione:

- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)

- alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

- kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

6. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

7. Dokumenty

Na stronach  znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

8. Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

9. Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w nowej karcie lub nowym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych w serwisie mają alternatywne opisy.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (białe tło, czarne lub czerwone litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

W serwisie  do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, staramy się dodawać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

10. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . Osobą  wyznaczoną do kontaktu  jest  Jadwiga Gwóźdź, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu (18 5480400). Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności można składać na adres e- mail szkoły  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

11. Opis dostępności architektonicznej. 

1. Szkoła Podstawowa w Januszowej zlokalizowana jest w Januszowej 5.

2. Wejścia do budynku szkoły znajdują się  na parterze: wejście  główne jest przystosowane dla wózków i wejście od strony boiska szkolnego.

3. Szkoła Podstawowa w Januszowej zlokalizowana jest na trzech poziomach połączonych ze sobą schodami. Na każdym poziomie zlokalizowana jest toaleta. W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.

4. Szkoła posiada parking. Obsługa szkoły stara się reagować na wszystkie prośby związane z niedogodnościami architektonicznymi płynące ze strony osób z niepełnosprawnościami.

5. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren szkoły. warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

6. W szkole zainstalowany jest system monitoringu - kontrolowane są wejścia i wyjścia osób z  zewnątrz; przy wejściu znajduje się sekretariat, a w niej pracownik za pośrednictwem, którego można przywołać nauczyciela, skorzystać z kontaktu telefonicznego.

7. MOŻLIWE UTRUDNIENIA W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 • w budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
 • na terenie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Pic1 min

 

 

 

Pic1 min

 

 

 

Pic1 min

 

 

 

Pic1 min

 

 

 

 Masz ważne pytanie? Chcesz zgłosić się do nas z problemem? Służymy pomocą!

Kontakt1 min