LogoSP2

 

 18 548-04-00    sekretariat@spjanuszowa.chelmiec.plJanuszowa 5, 33-300 Nowy Sącz   Facebook  epuap1 /SPJanuszowa/SkrytkaESP bipbip

Bezpieczeństwo

 

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej w Januszowej w czasie zajęć organizowanych przez szkołę dostępna tutaj.

2. Regulamin zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dostępny tutaj.

3. Załącznik do Regulaminu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dostępny tutaj.

4. Regulamin korzystania z e-dziennika dostępny tutaj.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/UCZNIÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,

informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Januszowej, Januszowa 5 33-300 Nowy Sącz, reprezentowana przez Panią Dyrektor Jadwigę Gwóźdź, tel. (18) 548-04-00 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Januszowej jest Pan Bogdan Jabłoński, dane do kontaktu: e -mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), a także w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Szkole.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. sądy, Policja, ZUS, organ prowadzący i nadzorujący, System Informacji Oświatowej, a ponadto spółka VULCAN sp. z o.o. lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
Panństwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
Posiadją Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego w/w. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

MONITOROWANIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszowej uprzejmie informuje, że Szkoła prowadzi całodobowy monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Więcej informacji na powyższy temat  można uzyskać telefoniczniepod numerem telefonu (18) 548-04-00

Podstawa prawna: art. 108a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 

Pic1 min

 

 

 

Pic1 min

 

 

 

Pic1 min

 

 

 

Pic1 min

 

 

 

 Masz ważne pytanie? Chcesz zgłosić się do nas z problemem? Służymy pomocą!

Kontakt1 min